Υπηρεσίες

Ένταξη στο σχέδιο Απόλλων

Ένταξη στο σχέδιο Απόλλων

Στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών και των Περιφερειών και Δήμων, μέσω Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Το «Απόλλων» αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού στη χώρα, που συνδυάζει την ενεργειακή με την κοινωνική πολιτική.
Μέσα από την εγκατάσταση νέων σταθμών ΑΠΕ και την εφαρμογή εικονικού συμψηφισμού με ταυτοχρονισμό, το «Απόλλων» συμβάλλει:

 • στην ενίσχυση των ενεργειακά ευάλωτων νοικοκυριών και συγκεκριμένα στους δικαιούχους του Κοινωνικού Τιμολογίου Α, δηλαδή νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα κάτω των 5.400 ευρώ, καλύπτοντας το 90% των ενεργειακών τους καταναλώσεων
 • στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, τις ΔΕΥΑ και τους ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ, καλύπτοντας το 50% των καταναλώσεων τους.
H Velocity Energy Consulting παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες ένταξης στο σχέδιο Απόλλων. Εξειδικευμένοι, έμπειροι ενεργειακοί σύμβουλοι εξασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή και των τριών φάσεων υλοποίησης του προγράμματος.

Ποιοι είναι οι ωφελούμενοι του «Απόλλων»;

Το Πρόγραμμα «Απόλλων» απευθύνεται σε όλες τις Περιφέρειες, τους Δήμους, τις ΔΕΥΑ, τους ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ και τα ευάλωτα νοικοκυριά της χώρας.

Σκοπός είναι μέσα από το «Απόλλων» – όπου είναι τεχνικά εφικτό και ανάλογα με την εξέλιξη των διασυνδέσεων- να επωφεληθούν οι 13 Περιφέρειες και οι 332 δήμοι για μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν στα δημοτικά τους κτίρια, στον οδοφωτισμό και στα αντλιοστάσιά τους και 127.500 δικαιούχοι του ΚΟΤ.

Επιπλέον, θα μπορέσουν να καλυφθούν 9.455 παροχές κατανάλωσης των ΔΕΥΑ και 3.570 παροχές κατανάλωσης που εξυπηρετούν ανάγκες των ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ.

Πώς θα υλοποιηθεί το «Απόλλων» για την κάλυψη των απαιτούμενων καταναλώσεων;

Η ανάπτυξη των σταθμών ΑΠΕ πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσω ανταγωνιστικών διαγωνισμών σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι θα απευθύνονται σε έργα ΑΠΕ που έχουν εξασφαλίσει όρους σύνδεσης στο Σύστημα και θα συμψηφίζεται η παραγόμενη ενέργειά τους με εικονικό ταυτοχρονισμένο συμψηφισμό με τις απαιτούμενες καταναλώσεις των ωφελούμενων.

Σε απόλυτους αριθμούς, αυτό σημαίνει ενεργοποίηση για άνω του 1 GW έργων ΑΠΕ, γεγονός που οδηγεί σε περαιτέρω τόνωση της αγοράς και σε νέες θέσεις απασχόλησης.

Για τους σκοπούς του προγράμματος, θα αξιοποιηθεί το μοντέλο των Ενεργειακών Κοινοτήτων. Σε κάθε Περιφέρεια θα συσταθεί μία Ενεργειακή Κοινότητα Πολιτών, στην οποία θα συμμετέχουν οι εκάστοτε ΟΤΑ, ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ, ΔΕΥΑ.

Θα συγκεντρωθούν όλες οι παροχές κατανάλωσης, οι οποίες θα είναι προς συμψηφισμό και θα μελετηθούν τα συγκεκριμένα προφίλ κατανάλωσης, ώστε να καθοριστούν οι ενεργειακές ανάγκες που θα πρέπει να καλυφθούν από τους σταθμούς ΑΠΕ.

Κατόπιν, θα διενεργηθούν ανταγωνιστικές διαδικασίες για κάθε Περιφέρεια, στις οποίες θα συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι σταθμοί ΑΠΕ οι οποίοι θα προσφέρουν οικονομική προσφορά (€/MWh) για την απαιτούμενη ποσότητα ενέργειας.

Οι σταθμοί που θα συμμετέχουν στους διαγωνισμούς θα είναι ώριμα έργα που έχουν οριστική προσφορά σύνδεσης -δηλαδή δεσμευμένο ηλεκτρικό χώρο- και αναμένουν να λάβουν τιμή αποζημίωσης για να υλοποιηθούν.

Οι σταθμοί ΑΠΕ που θα επιλεγούν θα αποζημιώνονται για την ενέργεια που παράγουν και συμψηφίζουν με τις καταναλώσεις των ωφελούμενων για διάρκεια 20 ετών.

Η θέση εγκατάστασης των σταθμών ΑΠΕ που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα και ενδεχομένως θα επιλεχθούν είναι ανεξάρτητη της Περιφέρειας που ανήκει η Ενεργειακή Κοινότητα και θα συμψηφιστούν οι καταναλώσεις.

Ποιος ο τρόπος αποζημίωσης των σταθμών ΑΠΕ και ποια η επιβάρυνση των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας;

Για την αποζημίωση των σταθμών ΑΠΕ θα συνάπτεται σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης (ΣΕΔΠ) με τον ΔΑΠΕΕΠ, όπου θα καθορίζεται η τιμή αποζημίωσης για συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας που θα συμψηφίζεται.

Παράλληλα, για τον συμψηφισμό της ενέργειας των ωφελούμενων από τους σταθμούς ΑΠΕ, θα συνάπτεται, όπως εφαρμόζεται και μέχρι σήμερα, μία σύμβαση ενεργειακού συμψηφισμού.

Η βασική διαφοροποίηση με τις μέχρι τώρα συμβάσεις είναι η εφαρμογή εικονικού ταυτοχρονισμένου συμψηφισμού, όπου καθορίζει την αποζημίωση των σταθμών ΑΠΕ και τον τρόπο εφαρμογής συμψηφισμού των καταναλώσεων.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη διαφοροποίηση αποτελεί τη μεγαλύτερη δικλείδα ασφαλείας για τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να βελτιστοποιούν το κόστος συμμετοχής τους στις αγορές χονδρεμπορικής.

Ποια είναι τα στάδια και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του «Απόλλων»;

Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σε τρεις φάσεις υλοποίησης:

Φαση Α’

 • Σύσταση νομικών οντοτήτων ανά Περιφέρεια
 • Μελέτη ενεργειακών αναγκών των ωφελούμενων και συγκεκριμένων προφίλ κατανάλωσης
 • Διαστασιολόγηση τα απαιτούμενων έργων ΑΠΕ
 • Καθορισμός ενέργειας προς συμψηφισμό και εικονικό ταυτοχρονισμό

Φαση Β’

 • Προκήρυξη διαγωνισμών για την επιλογή των αναδόχων – των έργων ΑΠΕ που θα καλύψουν με την ενέργειά τους τις ενεργειακές ανάγκες των Ενεργειακών Κοινοτήτων.

Φαση Γ’

 • Κατασκευή και ηλέκτριση των έργων.
 • Καθορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση της παραγόμενης ενέργειας και τον ενεργειακό συμψηφισμό των καταναλώσεων των ωφελούμενων.
Η υλοποίηση και των τριών φάσεων μέχρι και τη λειτουργία όλων των έργων για την κάλυψη όλων των Περιφερειών -εφόσον είναι τεχνικά εφικτό- εκτιμάται σε 36 μήνες από σήμερα.

Ένταξη στο πρόγραμμα με τη συμβολή της Velocity Energy Consultants

Η Velocity Energy Consulting παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες ένταξης στο σχέδιο Απόλλων. Εξειδικευμένοι, έμπειροι ενεργειακοί σύμβουλοι εξασφαλίζουν την ομαλή διεξαγωγή και των τριών φάσεων υλοποίησης του προγράμματος. Συγκεκριμένα η Velocity Energy Consulting αναλαμβάνει:
 • Σύσταση και οργάνωση Ενεργειακής Κοινότητας Δήμου: Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία της δημιουργίας της Κοινότητας και της ένταξης των νομικών προσώπων του Δήμου σε αυτή, σύμφωνα με τη φύση και τις ανάγκες κάθε υποδομής και κάθε φορέα
 • Αξιολόγηση και ανάλυση ενεργειακού προφίλ δημοτικών υποδομών και δικαιούχων κοινωνικού τιμολογίου (ΚΟΤ): Κατατάσσουμε τους δημοτικούς φορείς, τις κτιριακές υποδομές και τις κοινωνικές ομάδες βάσει προτεραιότητας, προκειμένου η διαθέσιμη πράσινη ενέργεια να παρέχεται εκεί όπου υπάρχει πραγματικά περισσότερη ανάγκη
 • Προμελέτη διαστασιολόγησης φωτοβολταϊκού συστήματος με αποθήκευση: Σχεδιάζουμε τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που σε συνδυασμό με τα συστήματα μπαταριών θα μεγιστοποιήσουν την απόδοση της ηλεκτροπαραγωγής στα πλαίσια της αγοράς ενέργειας και θα αποφέρουν το μέγιστο δυνατό οικονομικό όφελος στους δικαιούχους

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας με τους συμβούλους της Velocity και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας, προκειμένου να καταρτίσουμε μαζί τη στρατηγική ένταξης του Δήμου σας στο Σχέδιο Απόλλων.