Υπηρεσίες

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η ενσωμάτωση παραγόντων ESG (Environmental, Social, Governance) αποτελεί μονόδρομο για τις επιχειρήσεις που θέλουν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Δράσεις και επενδύσεις που τεκμηριώνουν σαφώς περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη προσελκύουν ευκολότερη και προνομιακή χρηματοδότηση από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, τράπεζες και το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα. Η βιώσιμη ανάπτυξη συμβάλλει στη βελτίωση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων που αποτελούν, πλέον, βασικό κριτήριο για τη λήψη αποφάσεων επενδυτών και τραπεζών. Παρότι όμως η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, η έλλειψη δεδομένων εμποδίζει την ενσωμάτωση ESG παραγόντων σε πολλές από αυτές.

H Velocity είναι η μοναδική εταιρεία που διαθέτει τη γνώση και την εμπειρία να οδηγήσει οποιαδήποτε επιχείρηση στην υιοθέτηση στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης παρέχοντας data-driven λύσεις. Ακολουθώντας δοκιμασμένες πρακτικές, προχωρά στον σχεδιασμό δράσεων που εξασφαλίζουν χαμηλότερα λειτουργικά κόστη, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, περιορισμό των κινδύνων της εφοδιαστικής αλυσίδας και συμβατότητα με τη νομοθεσία σε κάθε τομέα των κριτηρίων ESG.

Στρατηγική βελτίωσης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδόσεων (ESG)

Ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα για τα διεθνώς αναγνωρισμένα μετρητικά εργαλεία και εύχρηστα συστήματα αναφοράς κριτηρίων ESG, ώστε να εκμεταλλευτείτε σήμερα την προστιθέμενη αξία που προσδίδουν στη λειτουργία και την εικόνα της επιχείρησής σας. Δράστε προκαταβολικά ώστε οι εξελίξεις της διείσδυσης των κριτηρίων Περιβάλλοντος – Κοινωνίας – Διακυβέρνησης να σας βρουν έτοιμους να συλλέξετε ορθά στοιχεία και να συντάξετε τις Αναφορές Βιωσιμότητας που θα προβλέπει η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία CSRD.

Παρακολούθηση υλοποίησης στόχων

Θέστε στόχους βελτίωσης των δεικτών ESG σύμφωνα με τους οδηγούς που καταρτίζονται στο Ελληνικό Χρηματιστήριο και παρακολουθήστε την πορεία επίτευξης των στόχων αυτών μετά από τις δράσεις σας. Το λογισμικό της Velocity παρέχει τη δυνατότητα προσμέτρησης των μεταβολών τόσο σε επίπεδο εταιρείας, όσο και ξεχωριστής εγκατάστασης, ώστε να εστιάζετε στο σημείο που χρήζει της προσοχής σας κάθε φορά.

Σύνταξη ετήσιων αναφορών

Μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες, εξάγετε τα δεδομένα, τις ποιοτικές/ποσοτικές αναλύσεις και την πορεία μεταβολής των δεικτών ESG που παρακολουθείτε σε ετήσιες εκθέσεις βιωσιμότητας του οργανισμού σας. Οι ετήσιες αναφορές που δημιουργούνται στο λογισμικό της Velocity καλύπτουν το σύνολο των νομικών απαιτήσεων αναφορών βιωσιμότητας και μπορούν να κατατεθούν σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και να χρησιμεύσουν ως εργαλεία ανασκόπησης της εταιρείας σας.