Πακέτα Υπηρεσίας

Υπηρεσίες ENERGY

Sprint Marathon
Λογισμικό
Ανάλυση Αγορών Ενέργειας
Πρόγνωση Ενεργειακού Κόστους
Έλεγχος Τιμολόγησης
Ανάλυση Δεδομένων Κατανάλωσης
Επισκόπηση Συμβάσεων Ενέργειας
Προϋπολογισμός Καταναλώσεων
Πρόγνωση Ενεργειακών Αγορών
Πεντάωρη μηνιαία παροχή αποκλειστικής συμβουλευτικής
Χάραξη Ενεργειακής Στρατηγικής
Διαγωνισμοί Εκπροσώπησης από Προμηθευτές Ενεργειακών Πόρων
Διαπραγμάτευση με Προμηθευτές
Δημοπρατήσεις PPA
Ανάλυση Κινδύνου Προαγοράς Ενέργειας
Εργαλείο Βελτιστοποίησης Ενεργειακού Portfolio - Mix

Υπηρεσίες ESG

Classic Premium
Λογισμικό
Σχέδιο δράσης
Εσωτερική επιθεώρηση Velocity
Reporting υφιστάμενων δεικτών ESG
Επιτήρηση δεικτών ESG
Δημοσιοποίηση στοιχείων
Ετήσια Έκθεση Αειφορίας & Βιωσιμότητας (GRI, SASB, ATHEX ESG, Intergrated Reporting, Bloomberg Analytics)
ESG Metrics & Analytics
Έκθεση ESG
Έκθεση Μη Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
Σύνταξη Πολιτικών (Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Κανονιστικής Ευθύνης, Βιώσιμης Ανάπτυξης, Υπεύθυνων Προμηθειών και Δεοντολογίας)
Έκθεση Αποτυπώματος Άνθρακα
Γραφιστική σχεδίαση προτύπων αναφορών